• Before Betting

 • MasterBet

 • Πρωτοσέλιδα

 • Σήμερα •  Γενέθλια
  Κανένα μέλος δεν έχει γενέθλια σήμερα
  Τις επόμενες 1 ημερες
  Αυτή την περίοδο, κανένα μέλος δεν έχει γενέθλια.


 • Volosbet News

  ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ


  Προς:
  - όλους τους Αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.
  - όλους τους συνάδελφους Πράκτορες ΟΠΑΠ


  Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

  Όπως σας είναι ήδη γνωστό ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης υπ’ αριθ. 229/2/18-11-2016 της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε» (ΦΕΚ τ. Β΄, 3923/7.12.2016). Με τον Κανονισμό αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. δε ρύθμισε, αλλά απορρύθμισε τελείως τις σχέσεις ΟΠΑΠ και Πρακτόρων, παρέχοντας στην ΟΠΑΠ εξουσία μονομερούς υπαγόρευσης των όρων της σύμβασης πρακτόρευσης κι ουσιαστικά υποβαθμίζοντας τους δεύτερους σε υπαλλήλους της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Η νέα σύμβαση-Μνημόνιο που προωθεί η ΟΠΑΠ, συνδέεται απόλυτα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς εάν δεν ακυρωθεί αυτός, η ΟΠΑΠ θα έχει την ευχέρεια οποτεδήποτε κρίνει ότι τη συμφέρει, να επανέρχεται με νέους και κάθε φορά επαχθέστερους όρους, που θα μπορεί να επιβάλλει μονομερώς.

  Αιτία, αφορμή κι εξουσία στην ΟΠΑΠ να επιχειρεί την επιβολή αυτών των συμβάσεων δίνει ο Κανονισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως δήθεν υποχρεωτικός. Όμως δεν είναι υποχρεωτικός κανείς Κανονισμός, όταν κρίνεται παράνομος κι αντισυνταγματικός!

  Πρώτα εξαλείφουμε την αιτία που δίνει το πρόσχημα κι έτσι απαλλασσόμαστε από το αποτέλεσμά της. Μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης είναι αναγκαίο να προβούμε συλλογικά στα ακόλουθα μέτρα:

  Α. Κανένας Πράκτορας δεν υπογράφει τις νέες συμβάσεις που αναμένεται να προωθήσει εκβιαστικά η ΟΠΑΠ προς υπογραφή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι ήδη υπάρχουσες συμβάσεις παραμένουν πάντα εν ισχύ γιατί έχουν κυρωθεί με νόμο. Και μία κανονιστική πράξη της Διοίκησης, έστω και ανεξάρτητης Αρχής, ΔΕΝ μπορεί να ανατρέψει νόμο. Ταυτόχρονα, παρά την παραπληροφόρηση της ΟΠΑΠ, ο Κανονισμός δεν κατάργησε τις υφιστάμενες συμβάσεις, ούτε προέβλεψε προθεσμία για την υπογραφή νέων. Αντίθετα ρητά ορίζει ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις διατηρούνται σε ισχύ και συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Η προθεσμία των 90 ημερών αφορά την προσαρμογή της ΟΠΑΠ στις διατάξεις του Κανονισμού και όχι τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις με τους Πράκτορες. Κανείς λοιπόν δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε υπογραφή νέας σύμβασης εφόσον δεν το επιθυμεί και κανείς να μη παγιδευτεί σε τέτοια πράξη, δοθέντος ότι η υπογραφή νέας σύμβασης συνεπάγεται την οικειοθελή απεμπόληση των δικαιωμάτων του Πράκτορα που απορρέουν από την παλαιά.

  Εδώ τονίζεται ότι κάλλιστα οι υφιστάμενες συμβάσεις διατηρούνται σε ισχύ και υπό τον νέο Κανονισμό, αφού δεν έρχονται πουθενά σε συγκρούονται μαζί του, ενώ παράλληλα προβλέπουν ρητά στο Άρθρο 8 «υποχρέωση του Πράκτορα για τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας». Όσες λοιπόν εκ των διατάξεων του Κανονισμού δεν αντιβαίνουν σε υπέρτερες πηγές δικαίου, όπως το Σύνταγμα και ο Νόμος, μπορούν να τύχουν άμεσης εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης προς τούτο.

  Β. Όμως επειδή πολλές διατάξεις του εκδοθέντος Κανονισμού αντίκεινται σε σειρά συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, κρίνεται σκόπιμο παράλληλα με την εκκρεμή αίτηση ακύρωσης, να απευθυνθούμε κι εξωδίκως άμεσα προς την Ε.Ε.Ε.Π. απαιτώντας την εκ νέου εισαγωγή τροποποιήσεων στον εκδοθέντα Κανονισμό, όπως ισχύει σήμερα κατόπιν επουσιωδών τροποποιήσεων που εισήχθησαν με τη νεώτερη απόφασή υπ’ αριθ. 242/2/17.01.2017. Διότι υπεξουσιοδοτείται παράνομα η ΟΠΑΠ να ασκεί σειρά αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στην Ε.Ε.Ε.Π., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αναθέτονται στην ΟΠΑΠ κι αρμοδιότητες πέραν όσων έχουν απονεμηθεί στην ίδια την Ε.Ε.Ε.Π.!

  Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Επικρατείας, η νόμιμη ισχύς του ελληνικού μονοπωλίου τυχηρών παιγνίων που διοργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις:

  - Να ασκείται έλεγχος κι εποπτεία από την Ε.Ε.Ε.Π. στις σχέσεις Πρακτόρων με την ΟΠΑΠ, βέβαια εντός του νόμου και του Συντάγματος και όχι παρανόμως και με κατάλυση θεμελιωδών δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων.

  - Να εξυπηρετείται ο σκοπός του νομοθέτη, για περιορισμό κι έλεγχο της προσφοράς τυχηρών παιγνίων.

  Ωστόσο ο νέος Κανονισμός δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους σκοπούς, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η νόμιμη λειτουργία του μονοπωλίου, γεγονός που δεν συμφέρει ούτε τους Πράκτορες, ούτε την ΟΠΑΠ. Είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξεπεραστεί. Συμφέρει μόνο σε τρίτες εταιρείες ανταγωνιστικές της ΟΠΑΠ, που επιδιώκουν να παρεισφρήσουν στην ελληνική αγορά τυχηρών παιγνίων, δημιουργώντας το δικό τους φυσικό δίκτυο.

  Οι προβλέψεις του Κανονισμού που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν ανεκτές κι άμεσα πρέπει να τροποποιηθούν είναι:

  1. Ο μονομερής καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Πρακτορείων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

  2. Ο μονομερής καθορισμός των προμηθειών από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

  3. Ο μονομερής καθορισμός των τυχηρών παιγνίων που θα διατίθενται στο κάθε Πρακτορείο από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

  4. Η δυνατότητα μονομερούς χωροθέτησης των Πρακτορείων από την ΟΠΑΠ Α.Ε., ειδικά στο μέτρο που η τελευταία εξοπλίζεται και με τη δυνατότητα υποχρέωσης των Πρακτόρων για μετεγκατάσταση.

  5. Η δυνατότητα καθορισμού και επέμβασης στην εμπορική πολιτική του Πρακτορείου από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Επειδή διάφορες πλευρές επιχειρούν την παραπλάνηση των Πρακτόρων, σημειώνεται ότι είναι διαφορετικό πράγμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. να ρυθμίζει τη δική της εμπορική πολιτική και διαφορετικό να μπορεί να υπεισέρχεται σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής των Πρακτορείων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους. Οι σχετικές προβλέψεις ανοίγουν το δρόμο για υποβάθμιση της νομικής θέσης των Πρακτόρων και υπαλληλοποίηση τους. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το Πρακτορείο συνιστά επιχείρηση κι επένδυση του Πράκτορα. Το ιδρύει με δική του δαπάνη και δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο και μετέχει στην αγορά ως ανεξάρτητος οικονομικός φορέας.

  6. Ζήτημα συναφές αποτελεί και η δυνατότητα μεταβίβασης των πρακτορείων. Το πρακτορείο είναι επένδυση και επιχείρηση του Πράκτορα και επιβάλλεται από το Σύνταγμα η ελεύθερη μεταβίβασή του ή έστω με την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π.. Πλήρης απαγόρευση μεταβίβασης δεν πρέπει και δε θα γίνει ανεκτή.

  7. Δια ροπάλου θα πρέπει επίσης να καταργηθεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Πρακτορεία καθώς ΡΗΤΑ αντιβαίνει στη βούληση του νομοθέτη και σαφώς είναι παράνομη.

  8. Επειδή οι διατάξεις του Κανονισμού παραμένουν αόριστες ως προς το σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, με τροποποίηση των σχετικών άρθρων, το γεγονός ότι ουδείς μπορεί να υποχρεωθεί στην επιβάρυνση της τοποθέτησης των VLTs στο πρακτορείο του, εάν δεν το κρίνει συμφέρον, πόσω δε μάλλον να υποχρεωθεί σε μετεγκατάσταση για να εξυπηρετήσει το πλάνο της εταιρίας. Αν ο Κανονισμός δεν ακυρωθεί, αυτό το πλάνο μπορεί αέναα να αλλάζει μονομερώς από την εταιρία κατά το δοκούν. Δεν είναι δυνατό να απεμπολείται η επιχειρηματική ελευθερία του Πράκτορα κι αυτή να θίγεται στον πυρήνα της.

  Εάν δε θέλει η Ε.Ε.Ε.Π. να ασκήσει οικειοθελώς τον εποπτικό ρόλο της, θα την υποχρεώσουμε εμείς να το κάνει.

  Γ. Εξυπακούεται ότι από τα παράνομα κι αντισυνταγματικά άρθρα του Κανονισμού απορρέουν ευθέως οι απαράδεκτοι όροι της προτεινόμενης σύμβασης. Επουδενί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί και πρέπει να τροποποιηθούν πάραυτα πριν καν διανεμηθούν προς υπογραφή οι συμβάσεις αυτές. Τέτοιοι όροι είναι:

  1. Η λειτουργία μονοπωλίου προϋποθέτει την ύπαρξη μιας δεσπόζουσας επιχείρησης και γύρω απ’ αυτήν την ανάπτυξη ενός φυσικού δικτύου. Τότε μόνο διασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία του μονοπωλίου. Ωστόσο στην προτεινόμενη σύμβαση έχουν απαλειφθεί οι σχετικές προβλέψεις. Δεν νοείται διασφάλιση μονοπωλίου της ΟΠΑΠ αν ταυτόχρονα δε διασφαλίζεται και το μονοπώλιο του δικτύου των πρακτορείων της.

  2. Η μονομερής επιβολή πολιτικών χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα των Πρακτόρων, ειδικά αν αφορούν ζητήματα που θίγουν την επιχειρηματική αυτοδιάθεση του Πράκτορα. Σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση κάθε Πολιτική της ΟΠΑΠ προϋπέθετε κάποια μορφής διαβούλευση. Η προτεινόμενη σύμβαση αυξάνει τις Πολιτικές, επιτρέπει την παρείσφρηση της ΟΠΑΠ σε κάθε πτυχή επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πράκτορα χωρίς όμως να κατοχυρώνεται καμιάς μορφής αντίλογος.

  3. Η δυνατότητα της ΟΠΑΠ να καταγγέλλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, αν ο Πράκτορας βρεθεί σε οικονομική αδυναμία εξασφάλισης της υποδομής για μελλοντικά τυχηρά παίγνια ή υπηρεσίες. Η αγορά ή μη νέου εξοπλισμού, η εισαγωγή VLTs, η επιλογή των πρακτορευόμενων παιγνίων αποτελούν επιχειρηματικές επιλογές του Πράκτορα, ο οποίος γνωρίζει το πελατολόγιό του και φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορούν να αποφασίζονται χωρίς διαβούλευση μαζί του και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

  4. Ομοίως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η μονομερής απόφαση της ΟΠΑΠ για αφαίρεση των τοποθετηθέντων παιγνιομηχανημάτων λόγω χαμηλού τζίρου, χωρίς μάλιστα απορρόφηση του κόστους υποδομής από την τελευταία.

  5. Επιπροσθέτως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η υποχρεωτική μετεγκατάσταση του Πράκτορα, κατόπιν σχετικής εντολής της ΟΠΑΠ, σε συμμόρφωση με πλάνο μετεγκατάστασης που μονομερώς καταρτίζει η τελευταία, αφού δεν σέβεται την υπόσταση του Πράκτορα ως ανεξάρτητου επιχειρηματία.

  6. Επίσης η υποχρέωση διαμόρφωσης ή μετατροπής του Πρακτορείου του, σύμφωνα με τις μονομερώς καθοριζόμενες πολιτικές της ΟΠΑΠ. Εξυπακούεται ότι στον όρο μετατροπή περιλαμβάνεται και η μετατροπή από πρακτορείο τύπου Α΄ σε πρακτορείο άλλου τύπου!

  7. Η δυνατότητα της ΟΠΑΠ να επιβάλλει ανακαίνιση του πρακτορείου καθώς κι ασφάλιση του Πράκτορα με έξοδα δικά του, αλλιώς υφίσταται την απειλή καταγγελίας της σύμβασης!

  8. Η δυνατότητα της ΟΠΑΠ να εγκρίνει, να ελέγχει και να ζητά την απομάκρυνση του προσωπικού του πρακτορείου! Το οποίο όμως αμείβεται από τον Πράκτορα, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για τους προστηθέντες του.

  9. Η έλλειψη οποιασδήποτε πρόβλεψης στη σύμβαση για υποχρέωση της ΟΠΑΠ να αποζημιώσει τον πράκτορα όταν του καταγγέλλεται η σύμβαση ανυπαίτια ή όταν οδηγείται σε έξοδο από την αγορά συνεπεία συμμόρφωσης σε εντολές μετεγκατάστασης, μεταβολής τύπου πρακτορείου, αγοράς πρόσθετου εξοπλισμού κ.α. Θα έπρεπε, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου απομακρύνεται το Πρακτορείο με εντολή ΟΠΑΠ κι εξ αυτού ζημιώνεται ο Πράκτορας, να προβλέπεται αποζημίωση κόστους επένδυσης, αποζημίωση επανεγκατάστασης κι αποζημίωση πελατείας. Ειδικά τη στιγμή που σωρεία άρθρων της σύμβασης αναφέρονται σε υποχρέωση του Πράκτορα να αποζημιώσει την ΟΠΑΠ με ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε βάρος του.

  10. Η ακύρωση της ισχύουσας υποχρέωσης ΟΠΑΠ να «αντιμετωπίζει ισότιμα τους πράκτορες» το οποίο σαφώς υποκρύπτει την υφαρπαγή της δυνατότητας από την ΟΠΑΠ να συμβάλλεται με διαφορετικούς όρους με διαφορετικά δίκτυα, για παίγνια ή υπηρεσίες της, όπως ήδη πράττει με τα VLTs στους ιδιώτες ή με τις υπηρεσίες TORA σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ.

  11. Η μη πρόβλεψη «Επιτροπής ειδικών θεμάτων Πρακτορείων» στην οποία σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση εκπρόσωπος των Πρακτόρων έλεγχε τις αποφάσεις της ΟΠΑΠ, όταν εξέταζε μεμονωμένα αιτήματα πρακτόρων.

  12. Η κατάργηση τής υποχρέωσης της ΟΠΑΠ να μη λειτουργήσει κανένα νέο πρακτορείο, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τη σχέση ένα πρακτορείο ανά 3.500 κατοίκους, που αποτελεί δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ε.Ε., ώστε να υπερασπιστεί το Μονοπώλιό της.

  13. Τελευταίο αλλά κυριότερο, η υποβάθμιση τού διαπραγματευτικού ρόλου τού ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου των Πρακτόρων για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή των προμηθειών. Η υποταγή στην κρίση μιας ιδιωτικής εταιρίας η οποία αμειβόμενη θα κρίνει πόσο συμφέρει να δίνει προμήθεια η ΟΠΑΠ για κάθε τυχηρό παίγνιο ή υπηρεσία, βάζει ταφόπλακα στον συνδικαλισμό των πρακτόρων!

  Δ. Για όλα τα ανωτέρω και μόνο ως ένδειξη καλής θέλησης αν και δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση, προτιθέμεθα να συμφωνήσουμε σε υπογραφή παραρτήματος στις υφιστάμενες συμβάσεις, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι όροι που απορρέουν από το νέο Κανονισμό και ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ σε διατάξεις υπέρτερης ισχύος. Επί παραδείγματι:

  1. Οι προβλέψεις για ορισμό υπεύθυνου πρακτορείου και οι ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του.

  2. Οι προβλέψεις οι σχετικές με τις ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Πράκτορα.

  3. Οι προβλέψεις οι σχετικές με την κατηγοριοποίηση των πρακτορείων σε τύπους, κατά το μέρος που δεν πλήττεται η ειδικότερη νομοθεσία για τα VLTs. Εξαιρούνται φυσικά οι διατάξεις περί χορήγησης άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω.

  4. Κάποιες εκ των προβλέψεων που αφορούν τη σήμανση του Πρακτορείου.

  Θα σας κοινοποιηθεί προσεχώς σχετικό σχέδιο προτεινόμενου Παραρτήματος.

  Η υπεκφυγή της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. να υλοποιήσει την από 12-13/12/2016 απόφαση της Γ.Σ. των αντιπροσώπων όλης της χώρας, αυξάνει δραματικά την ευθύνη των πρωτοβάθμιων Σωματείων κι Ενώσεων. Κανείς πράκτορας να μη μείνει ανημέρωτος για την καταστροφή που φέρνει η επιβολή τής νέας σύμβασης από την ΟΠΑΠ, η οποία απειλεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ ότι θα κλείσει όσους δεν τη δεχτούν. Δεν μπορεί να το κάνει! Ψεύτικες οι απειλές της. Μην υποκύψετε στον εκφοβισμό Συνάδελφοι γιατί όσοι δειλιάσουν και υπογράψουν, επιβαρύνονται τόσο με άμεση μείωση προμήθειας και ολέθρια αύξηση κόστους, ώστε ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.

  Τα Σωματεία Πρακτόρων ΟΠΑΠ:

  1. Αρκαδίας
  2. Δράμας
  3. Έβρου
  4. Εύβοιας και Βοιωτίας
  5. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
  6. Καβάλας
  7. Κιλκίς
  8. Κορίνθου
  9. Πέλλας
  10. Ροδόπης και Ξάνθης
  11. Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας

  [ Πίσω ]


 • Τίτλοι ειδήσεων


 • Εξελίξεις


 • Τροφοδοσία - Μικρές Αγγελίες Μικρές Αγγελίες
  Εκδηλώστε ενδιαφέρον πώλησης ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών
  Τελευταία δημοσίευση από petrediqq Προβολή τελευταίας δημοσίευσης
  06.07.2018 14:13
  24
  ΘέματαΘέματα
  30
  ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις
 • Τροφοδοσία - Προτάσεις για βελτίωση του λογισμικού των CORONIS Προτάσεις για βελτίωση του λογισμικού των CORONIS
  Προτείνετε αλλαγές και διορθώσεις για το λογισμικό των τερματικών μας μηχανών.
  Τελευταία δημοσίευση από mrdmoschos Προβολή τελευταίας δημοσίευσης
  14.02.2014 13:32
  1
  ΘέματαΘέματα
  41
  ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις
 • Στατιστικά
  • Συνολικά υπάρχουν 38 μέλη συνδεδεμένα: 4 εγγεγραμμένα, 1 απόκρυψη και 33 επισκέπτες (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 20 λεπτά)
   Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 250 την 11.01.2013 18:36

   Εγγεγραμμένα μέλη: DiS, Fotis D., Google [Bot], pantelhs4 • Volosbet.com

  Έχεις Πρακτορείο ΟΠΑΠ;
  Γίνε μέλος τώρα!
  Παίξε μπάλα στο Volosbet!

  ενημέρωση - διάλογος - χιούμορ

 • blog.Volosbet

 • Καταγγελίες


  Τηλέφωνα καταγγελιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για παράνομο στοιχηματισμό
  ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
  6970000462 και 6992005425 • Σ.Ε.Π.Π.Π.

 • Facebook

 •  Ημερολόγιο
  << Δεκ 2018 >>
  Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31