ΟΠΑΠ: Αποφάσεις 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Όλες οι ειδήσεις που χαρακτηρίζονται ως Κύρια Θέματα.
Άβαταρ μέλους
VolosbeTeam
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21.04.2015 9:54
20/04/2015

Η δέκατη πέμπτη (15η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62, Περιστέρι. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 594 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 234.662.960 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,56 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,84%) τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014), καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2014. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/20.11.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014 ανέρχεται στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 23.04.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2014 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22.04.2015. Η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.04.2015, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Θέμα 3ο: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (92,84%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014), και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Θέμα 4ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,91%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 5ο: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,89%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015).

Θέμα 6ο: Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (85,78%) την ελεγκτική εταιρεία «KPMG» με ΑΜΣΟΕΛ 114 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015) καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 7ο: Χορήγησε κατά πλειοψηφία (99,96%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Α. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,97%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτισθεί με συνδεδεμένα μέρη.

Β.

I. Παρείχε εκ των προτέρων κατά πλειοψηφία (99,97%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία Neurosoft Α.Ε.

ΙΙ. Παρείχε εκ των προτέρων κατά πλειοψηφία (77,17%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την εταιρεία Emerging Markets Capital, a.s.

Θέμα 9ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (92,70%) την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδική εξουσιοδότηση προκειμένου α) να προβεί σε όλες τις τυχόν απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών ή/και β) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω τρίτα πρόσωπα για τις εν λόγω ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

(http://www.opap.gr/el/c/document_librar ... upId=11503),

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ 20.04.2015


Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2014

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. Μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 20.04.2015 αποφάσισε τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,7017 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2014. Υπενθυμίζεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 18.12.2014 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είχε ανακοινωθεί η διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2014 ύψους 0,2017 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 19.01.2015.

Το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2014, ανέρχεται συνολικά σε € 159.500.000 προ της παρακράτησης φόρουκαι αντιστοιχεί σε €0,50 ανά μετοχή. Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των €0,50 ανά μετοχήυπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το ν. 4110/2013, ήτοι €0,05ανά μετοχή. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση €0,45 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 23.04.2015 (ημερομηνία προσδιορισμού-record-date). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Τετάρτη 22.04.2015 και η πληρωμή του υπόλοιπου του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.04.2015, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του υπολοίπου του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 07.05.2015, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετιάς (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.

ΑΘΗΝΑ, 20.04.2015

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Απάντηση με παράθεση

Επιστροφή στο Αρχείο Κύριων Θεμάτων

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 8 επισκέπτες

cron